Document de treball de Nou Cicle: El rol del PSC a la Xarxa.
Quin ha de ser el rol del PSC a la Xarxa en els propers anys?


1. Ha d’esdevenir capdavanter en l’ús i aplicació de les TICs

Els PSC com a força progressista ha d’estar a l’avantguarda en l’ús i aplicació de les TICs, i esdevenir-ne un fort propulsor. En aquest sentit, el partit hauria d’entendre la seva presència a la Xarxa com un àmbit més on fer política en comptes de veure’l només com un mitjà de comunicació passiu com la ràdio o la televisió. Això implica impulsar una estratègia activa a la Xarxa basada en no només tenir-hi presència i difondre-hi missatges, sinó en establir un veritable espai de comunicació bidireccional i col·laboratiu entre el partit i la ciutadania. Cal evolucionar de pàgines estàtiques informatives, a la promoció d’entorns virtuals interactius. Per tenir èxit en aquest àmbit, cal creure realment en la capacitat i els avantatges que suposen l'aplicació d’aquestes noves eines de la informació i la comunicació.

Cal passar de ser un actor passiu a un d'actiu en l’ús i promoció de les TICs.

 
2. Ha d'establir una estratègia global de comunicació

Les TICs tenen cada vegada més rellevància pel que fa a la comunicació del partit. Entre els principals avantatges que ofereixen cal destacar:

a. El trencament del monopoli en l'oferta informativa assumida pels mitjans de comunicació convencionals;

b. La producció i difusió de forma autònoma de fluxos comunicatius sense la necessitat d'intermediaris per establir un contacte directe amb la ciutadania;

c. L'augment del control sobre els missatges que es llancen a la Xarxa.

Per tot això i per la gran oferta d'iniciatives a Internet és necessari definir una estratègia global de comunicació del partit que hauria de contemplar els següents aspectes:


2.1 Creació d'un portal web central

Les pàgines web s'han vist superades aquests darrers anys pel sorgiment de les aplicacions web i sobretot per les xarxes socials. En el cas del PSC, a banda d'alimentar un web propi, ha ampliat la seva presència a la Xarxa a través d'aplicacions web com Flickr i de xarxes socials com el Facebook i el Twitter. S'ha anat ampliant la presència en múltiples plataformes però sense establir cap coordinació entre elles ni en el seu contingut.

Per tal de vertebrar una veritable estratègia global de comunicació cal, en primer lloc, ordenar tot el conjunt d'activitats a la Xarxa del partit. En aquest sentit, la pàgina web del PSC és la millor eina que tenim a l'abast per centralitzar tota l'activitat del partit a la Xarxa. El web del PSC hauria d'evolucionar cap a un portal web, és a dir, cap a una "porta d'entrada" que ofereixi a l'usuari de forma senzilla i integrada l'accés a tots els recursos i els serveis relacionats amb el partit.

En aquest punt, cal assenyalar la importància de la confecció d'un disseny adequat, senzill, intuïtitu que situï a la pàgina web com l'element central a la Xarxa, però sense ser predominant front a altres plataformes a Internet.

Tothom que accedeixi al web del PSC hauria de poder veure ràpidament l'actualitat del partit, cercar informació de forma intuïtiva i veure en quines plataformes el PSC hi està present.

 

2.2 Promoció veritable de la participació

El PSC ha d'establir els canals necessaris per a crear un entorn virtual interactiu que fomenti la participació, no només en les xarxes socials, sinó allà on tingui presència a la Xarxa per tal d'identificar els principals temes d'interès i demandes de la ciutadania.

La clau per a resultar verdader i creïble en aquest terreny és permetre la màxima participació i comentaris en línia, tot i que després es moderin. En aquest sentit, cal prendre iniciatives com la posada en marxa d'enquestes, xats, videoconferències, presència en xarxes socials, fòrums...

Tot i els progressos que les xarxes socials han introduït aquests darrers anys, encara es poden fer molts avenços en aquest àmbit que el PSC hauria d'aprofitar per tenir un millor contacte amb la ciutadania i crear noves formes de fer política.


2.3 Creació d'un Arxiu digital

Un altre aspecte positiu d'Internet és que proporciona un espai gairebé il·limitat en el que poder afegir informació. Cal invertir en el manteniment i en la bona classificació del contingut que es penja al web. Si som audaços i sabem construir un entorn web fàcil i intuïtiu, que esdevingui l'eix central de l'acció del partit a la Xarxa, podrem crear gairebé de forma automàtica un arxiu digital del PSC.

Cal, però, fer un pas més enllà. A banda d'aprofitar els continguts que es pengen diàriament i l'arxiu ja existent, el PSC hauria de digitalitzar i posar a disposició a Internet documents, publicacions, articles i discursos d'interès dels 30 anys d'història del partit. Es podria aprofitar l'arxiu de la Fundació Rafael Campalans i l'arxiu de les campanyes electorals que hi ha a Nicaragua com a fonts principals.

La idea de l'Arxiu digital seria crear una "còpia de seguretat" disponible a la Xarxa que esdevindria una mena d'iTunes però evidentment sense pagar. És una feina laboriosa, però de futur, que permetria el coneixement de la història del nostre partit a futures generacions i la consulta de materials d'interès al llarg dels anys.

El PSC hauria de ser el primer interessat en treballar en un Arxiu digital, el màxim de complet possible, que aprofiti totes les fonts al seu abast i que permeti l'explicació del seu projecte al llarg dels anys.


2.4 Coordinació de l'acció a la Xarxa


La gran varietat d'eines a Internet obliga als partits a diversificar-ne el seu ús per tal de maximitzar la difusió d'un missatge i arribar al major nombre de gent possible. Aquest punt és de vital importància perquè tradicionalment s'ha prioritzat la quantitat front a la qualitat, és a dir, s'ha prioritzat la presència a la Xarxa, especialment en plataformes concretes com les xarxes socials, front els avantatges que d'aquestes es poden extreure.

Per tal de ser eficients i eficaços en tot el conjunt de plataformes existents a Internet, cal una coordinació prèvia que doni resposta a tres qüestions principals:

a. A qui ens adrecem? Definir els possibles perfils dels interlocutors.

b. Com ens hi adrecem? Definir el canal per transmetre el missatge.

c. Què els hi volem explicar? Definir els objectius que volem obtenir de la nostra acció.

A partir de la detecció del perfil a qui ens dirigim i del canal que utilitzem per transmetre el nostre missatge, utilitzarem un tipus de llenguatge determinat. No és el mateix deixar un comentari en un diari digital que parlar per un xat o actualitzar l'estatuts del twitter.

És molt important tenir present aquestes tres qüestions ja que ens permetrà personalitzar millor el missatge i tenir una major incidència sobre els internautes.
 
El PSC hauria d'evitar fer un ús intensiu de la Xarxa per enviar-se missatges o twits col·loquials entre els membres interns del partit: produeix una sensació d'endogàmia i és contraproduent per l'organització. Al contrari, l'acció a la Xarxa del partit hauria d'intentar guanyar i mobilitzar nous col·lectius i ampliar-ne la seva presència.


2.5 Inversió en formació

En tota estratègia de comunicació és necessari un apartat destinat a la formació de militants i simpatitzants que, en aquest cas, hauria de contemplar dues vessants:

            a. Com millorar l'ús de les eines TICs.

            b. Com millorar la transmissió de missatges, l'expressió i el canal a utilitzar.

Tan important és tenir presència a les eines TICs com fer-ne un bon ús i utilitzar una expressió acurada.
 

3. Ha de guanyar "la batalla de les idees" a la Xarxa

Més enllà de configurar la presència institucional del partit en una pàgina web i d'estar present en les principals aplicacions web i xarxes socials, el PSC ha de guanyar més influència ideològica a Internet. Per aconseguir-ho, el partit ha d'ampliar la seva visió de la Xarxa i prioritzar una acció fora del seu àmbit institucional virtual.

Hi ha tres accions prioritàries que caldria portar a terme en aquest àmbit:

a. Fomentar la creació de nous webs d'àmbit socialista i progressista en forma de diari digital amb notícies, entrevistes, articles, enquestes, reportatges fotogràfics, vídeos, arxiu de documents, arxiu temàtic, arxiu per autors, etc.

b. Tenir una major presència en l'activisme de debat i controvèrsia a l'espai digital. Cal una major participació ràpida i eficaç en els debats i comentaris que sorgeixen en els webs dels diaris tradicionals, blocs, xarxes socials i també en webs de signe polític contrari (especialment CiU i PP). Les nostres opinions s'haurien de fer notar d'una manera ràpida i visible, el que requeriria treballar per posar en marxa una xarxa d'activistes ben organitzada i motivada.

c. Impulsar nous instruments: creació de pàgines a Facebook, creació de blocsferes interactives, establir un servei de premsa digital, creació d'una televisió digital...

L'objectiu de l'activisme a la Xarxa del PSC, més enllà de la seva presència virtual com a organització, ha de ser el d'arribar i convèncer a nous col·lectius.


4. Ha de tenir visió de futur

Les noves tecnologies són un àmbit en constant evolució i amb canvis permanents. El PSC hauria d'anticipar-se a aquests canvis i ser un referent en la utilització de noves plataformes i aplicacions que puguin sorgir en el futur.

En el moment actual podem destacar algunes iniciatives que poden ser importants en el futur proper:

a. Apps. L'arribada de les tabletes i les noves possibilitats que ofereixen els telèfons de darrera generació estan oferint noves possibilitats de comunicació. El PSC hauria de treballar en aplicacions que permetin accedir a informació personalitzada des d'aquests dispositius: cercar actes a prop d'on et trobes (geolocalització), notícies d'actualitat, documents d'interès, notificacions...

b. Organitzar xats i retransmissions audiovisuals en la Xarxa.

c. Configurar una intranet o entorn social per a militants i simpatitzants que esdevingui un punt de trobada virtual on poder distribuir ràpidament documentació del partit i resoldre qüestions, a més de permetre posar en contacte gent del territori per organitzar "ciberaccions" a la xarxa o actes territorials.

En molts casos, les TICs no evolucionen cap a noves eines, sinó en nous usos de les eines ja existents. El PSC hauria de cercar els valors afegits de les eines que tenim disponibles avui dia per tal de cercar possibles noves funcions.  

El PSC hauria de crear-se la imatge d'un partit modern, a l'avantguarda de les noves tecnologies, que el situïn com un referent en aquest àmbit.

Nou Cicle.

Saifores, 28 de maig de 2011.